Trac Nghiem Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (740.38 KB, 10 trang )


60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. CNTB đã gửi từ tiến trình tự do đối đầu và cạnh tranh sang tiến độ độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) khi nào?

A. Từ vào cuối thế kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX b. Đầu gắng kỷ X

c. Sau cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên d. Vào trong thời điểm 20 của nỗ lực kỷ XX

Câu 2: thời gian thực dân Pháp thực hiện khai thác trực thuộc địa lần đầu tiên ở việt nam khi nào?

a. 1858-1884 b. 1884-1896 C. 1897-1914 d. 1914-1918

Câu 3. Yếu tố hoàn cảnh quốc tế làm sao đã tác động đến sự ra đời của Đảng CSVN? a. Sự chuyển đổi của CNTB cùng hậu quả của nó

b. Ảnh tận hưởng của nhà nghĩa Mác – Lênin

c. ảnh hưởng Cách mạng mon Mười Nga và nước ngoài Cộng sản D. Tất cả các câu trả lời

Câu 4. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược vn lần trước tiên vào thời hạn nào? Ở đâu? a. 1858 - Huế


b. 1883 - hà nội C. 1858 - Đà Nẵng d. 1858 - sài gòn

Câu 5. Bên dưới xã hội nằm trong địa nửa phong kiến, kẻ thống trị nơng dân vn có yêu mong bức thiết độc nhất là:

a. Sỡ hữu ruộng đất b. đồng đẳng nam phái nữ c. Sút tơ sút tức D. Giải phóng dân tộc bản địa

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bạn dạng và đa số ở vn cuối nắm kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX là: a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa công ty phong con kiến

b. Mâu thuẫn giữa ách thống trị công nhân với giai cấp tư sản

c. Xích míc giữa thống trị công nhân với nông dân cùng với thực dân và phong kiến D. Xích míc giữa dân tộc nước ta với thực dân Pháp cùng tay sai

Câu 7. Phong trào yêu nước bắt buộc Vương ra mắt năm nào? vì ai chủ xướng và lãnh đạo? a. 1885 vày vua Hàm Nghi đề xướng và lãnh đạo


(2)

C. 1885 vì chưng vua Hàm Nghi với Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo. d 1896 vì vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết thủ xướng và lãnh đạo. Câu 8. ách thống trị công nhân vn ra đời vào khoảng thời hạn nào? a. Trước lúc thực dân Pháp xâm lược việt nam

b. Ngay sau khoản thời gian thực dân Pháp chỉ chiếm đóng vn


C. Trong mùa khai thác ở trong địa lần trước tiên của Pháp tại việt nam d. Toàn bộ đáp án

Câu 9. Những thống trị đã tồn tại vĩnh viễn (giai cung cấp cũ) trong xã hội VN? a. Kẻ thống trị công nhân, nông dân

B. ách thống trị địa chủ, nông dân c. Thống trị tư sản

d. Tầng lớp tiểu bốn sản

Câu 10. Hội việt nam cách mạng tuổi teen được thành lập và hoạt động vào năm nào? vị ai sáng lập? a. Năm 1921 - Phan Bội Châu

b. Năm 1924 - Phan Châu Trinh C. Năm 1925 - Nguyễn Ái Quốc d. Năm 1928 - trần Phú

Câu 11. Hội việt nam cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vơ sản hóa” lúc nào?

a. Thời điểm cuối năm 1926 đầu xuân năm mới 1927 b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Cuối năm 1928 đầu xuân năm mới 1929 d. Cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng Sơ thảo lần đầu tiên Luận cưng cửng về sự việc dân tộc và vấn đề ở trong địa của Lênin vào thời hạn nào?

a. 10/1917
b. 6/1919 C. 7/1920
d. 12/1920

Câu 13: trong mùa khai thác ở trong địa lần đầu tiên của thực dân Pháp ở nước ta giai cấp, tầng lớp new nào được hình thành?

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp tư sản và người công nhân C. Giai cấp công nhân

d. Thế hệ tiểu tư sản

Câu 14: Trước Chiến tranh nhân loại thứ nhất, ở nước ta có những ách thống trị nào? a. Địa nhà phong kiến cùng nông dân

b. Địa công ty phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu bốn sản và công nhân C. Địa nhà phong kiến, nông dân và người công nhân


(3)

Câu 15: Đặc điểm thành lập và hoạt động của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Thành lập và hoạt động trước ách thống trị tư sản, vào cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

b. Phần nhiều xuất thân từ công nhân

c. Chịu đựng sự áp bức và tách lột của đế quốc, phong loài kiến và tứ sản D. Toàn bộ đáp án


Câu 16: số đông giai cấp, thế hệ bị trị ở nước ta dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:

a. Công nhân và nông dân

b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tứ sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, bốn sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ tuổi

Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân vn chuyển từ đấu tranh tự phát lên tranh đấu tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức cơng hội ở dùng Gịn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc bến bãi công ba Son)

c. Năm 1929 (sự thành lập và hoạt động ba tổ chức cộng sản) D. Năm 1930 (Đảng cộng sản việt nam ra đời)

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn tuyến phố giải phóng dân tộc bản địa theo xu hướng chính trị vơ sản vào thời gian nào?

a. 1917 b. 1918 c. 1919 D. 1920

Câu 19: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức triển khai nào? a. Đảng buôn bản hội Pháp

b. Đảng cùng sản Pháp

C. Tổng Liên đoàn Lao đụng Pháp d. Hội câu kết thuộc địa

Câu 20: Hội hòa hợp thuộc địa được thành lập vào năm nào? a. 1920

B. 1921 c. 1923 d. 1924

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc vẫn đọc Sơ thảo lần trước tiên Luận cưng cửng về vấn đề dân tộc cùng vấn đề nằm trong địa khi nào? nghỉ ngơi đâu?

a. 7/ 1920 - Liên Xô B. 7/ 1920 - Pháp

c. 7/1920 - quảng châu (Trung Quốc) d. 8/1920 - trung quốc


(4)

a. Phương pháp mạng tháng Mười Nga nở rộ và thắng lợi b. Sự thành lập Đảng cùng sản Pháp

C. Vụ mưu ngay cạnh tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập Hội nước ta cách mạng thanh niên

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc từ bỏ Liên Xô về quảng châu (Trung Quốc) vào thời hạn nào? a. 12/1924

b. 12/1925 C. 11/1924 d. 10/1924

Câu 25: Hội vn Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương vơ sản hố khi nào? a. Thời điểm cuối năm 1926 đầu năm mới 1927

b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm mới 1929 d. Thời điểm cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 193

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc thỏa thuận trở thành fan cộng sản thứ nhất của vn vào thời gian nào?

a. 10/1917 b. 6/1919 c. 7/1920 D. 12/1920

Câu 27. Cống phẩm Đường biện pháp mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của bí quyết mạng việt nam là:

A. Biện pháp mạng giải phóng dân tộc mở mặt đường tiến lên chủ nghĩa làng mạc hội b. Bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa mở con đường quá độ lên công ty nghĩa làng hội

c. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa mở đường bỏ qua mất CNTB tiến trực tiếp lên CNXH d. Toàn bộ đáp án

Câu 28. Nước ngoài Cộng sản gửi những người dân cộng sản Đông Dương tư liệu về việc thành lập và hoạt động
một Đảng cộng sản ở Đông Dương vào thời hạn nào?

a. Ngày 17-06- 1929 b. Ngày 21-05- 1929 C. Ngày 27-10- 1929 d. Ngày 21-06- 1929

Câu 29. Họp báo hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ra mắt ở đâu? a. Hà Quảng - Cao bằng

b. Hàm Long - thủ đô hà nội

C. Hương Cảng - china d. Ma cao - trung hoa


(5)

c. An Nam cộng sản Đảng, Đơng Dương cộng sản Liên đồn d. Tất cả đáp án

Câu 32: tổ chức triển khai cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? a. Hội nước ta cách mạng bạn teen

B. Đông Dương cộng sản Đảng c. An Nam cùng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 33: bỏ ra bộ cùng sản thứ nhất ở vn được thành lập và hoạt động khi nào?
A. Thời điểm cuối tháng 3/1929

b. Đầu tháng 3/1929 c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 34: vn Quốc dân Đảng được ra đời vào thời hạn nào? A. 12/1927

b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925

Câu 35: Ai là tín đồ đã thâm nhập sáng lập nước ta Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn quang đãng Phiệt

b. Trần Huy Liệu C. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái học

Câu 36: Khởi nghĩa yên ổn Bái nổ ra vào thời gian nào? A. 9-2- 1930

b. 9-3- 1930 c. 3-2- 1930 d. 9-3- 1931

Câu 37: tổ chức Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập và hoạt động vào thời hạn nào?

a. 6/1927 b. 6/1928 C. 6/1929 d. 5/1929

Câu 38: tổ chức triển khai An Nam cùng sản Đảng được ra đời vào thời hạn nào? a. 6/1927

b. 6/1928 C. 8/1929 d. 7/1929


(6)

B. 9/1929 c. 2/1930 d. 3/1930

Câu 40: Đông Dương cùng sản Đảng cùng An Nam cùng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

a. Tân Việt biện pháp mạng Đảng

b. Hội vn cách mạng bạn trẻ C. Việt nam cách mạng bạn bè Hội d. Nước ta Quốc dân Đảng

a. Đông Dương cùng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đồn
B. Đơng Dương cùng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn d. Tất cả đáp án

Câu 42. Tổ chức Đơng Dương cùng sản Liên đồn bằng lòng ra nhập Đảng cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

Câu 43. Đảng cùng sản vn ra đời là sự phối kết hợp của….: a. Nhà nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân

b. Nhà nghĩa Mác - Lênin với trào lưu yêu nước

C. Nhà nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước d. Nhà nghĩa Mác - Lênin với trào lưu đấu tranh theo khuynh hướng PK

Câu 44. Yêu mong khẩn thiết của cách mạng vn cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930 là: a. Giải phóng dân tộc bản địa

b. Giải phóng dân tộc và gây ra CNXH

C. Khắc phục và hạn chế sự phân tách rẽ, phân tán của 3 tổ chức triển khai cộng sản

d. Hạn chế những tiêu cực trong vận động của kẻ thống trị vơ sản


Câu 45: vì chưng đâu Nguyễn ái Quốc đã triệu tập và nhà trì Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng đầu năm 1930?

a. Được sự uỷ nhiệm của nước ngoài Cộng sản b. Dấn được chỉ thị của thế giới Cộng sản C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Các tổ chức cộng sản vào nước ý kiến đề nghị

Câu 46: Hội nghị ra đời Đảng cộng sản việt nam đã thông qua mấy văn kiện? a. 3 văn kiện


(7)

d. 6 văn kiện

Câu 47. Cương cứng lĩnh thiết yếu trị thứ nhất của Đảng xác minh phương hướng kế hoạch của cách mạng vn là:

A. Tư sản dân quyền phương pháp mạng với thổ địa phương pháp mạng để đi tới thôn hội cùng sản b. Bốn sản dân quyền cách mạng có đặc thù thổ địa và phản đế

c. Bốn sản dân quyền cách mạng cùng thổ địa phương pháp mạng nhằm đi tới thôn hội chủ nghĩa d. Tứ sản dân quyền giải pháp mạng và thổ địa biện pháp mạng để đi lên xã hội tư phiên bản

Câu 48. Cương cứng lĩnh thiết yếu trị trước tiên đã khẳng định tổ chức nào vào vai trị là đội mũi nhọn tiên phong của ách thống trị vô sản?

A. Đảng cùng sản vn b. Đảng cộng sản Đông Dương c. Tân Việt phương pháp mạng Đảng d. Nước ta Quốc dân Đảng

Câu 49. Nhiệm vụ chính trị của giải pháp mạng nước ta được bộc lộ trong Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên:

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bầy phong con kiến b. Làm cho việt nam được trả toàn hòa bình

c. Lập chính phủ cơng nơng binh, tổ chức quân đội công nông D. Tất cả đáp án

a. Chánh cương vắn tắt b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và chương trình vắn tắt D. Toàn bộ đáp án

Câu 51: cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu kế hoạch của cách mạng Việt Nam là gì?

A. Làm tư sản dân quyền cách mạng cùng thổ địa giải pháp mạng nhằm đi tới buôn bản hội cùng sản. b. Xuất bản một nước nước ta dân giầu nước bạo dạn xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

c. Giải pháp mạng bốn sản dân quyền - phản nghịch đế và điền địa - lập cơ quan ban ngành của cơng nơng bằng hình thức Xơ viết, để tham gia bị đk đi tới cách social chủ nghĩa.

d. Toàn bộ đáp án

Câu 52: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng được thành lập bởi vì ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập b. Nai lưng Phú c. Lê Hồng Phong D. Trịnh Đình Cửu


(8)

b. Luận cương chủ yếu trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để bàn bạc trong Đảng) c. Thư của trung ương gửi cho các cấp đảng cỗ (12-1930)

d. Nghị quyết Đại hội lần đầu tiên của Đảng (3-1935)

Câu 55. Giai cấp lãnh đạo giải pháp mạng nước ta được diễn tả trong cương cứng lĩnh bao gồm trị đầu tiên:

A. Giai cấp Công – Nông b. Thống trị vô sản

c. Liên minh giai cấp Công - Nông – Binh d. Tứ sản dân tộc bản địa và trí thức

Câu 56. Sự thành lập của Đảng cùng sản vn đã bệnh tỏ:

a. ách thống trị công nhân với nông dân đã gồm sự phối phối hợp nhịp nhàng trong cuộc chiến đấu vì mục tiêu chung

B. ách thống trị vơ sản vn đã trưởng thành, đủ sức chỉ đạo CM việt nam c. Giai cấp cơng nhân đã hồn thành sứ mệnh lịch sử của chính mình

d. Kẻ thống trị nơng dân việt nam đã hồn thành trách nhiệm của chính mình trước kim chỉ nam chung của cách mạng

Câu 57. Đại hội như thế nào của Đảng vẫn khẳng định: Đảng cùng sản việt nam là thành phầm của sự kết hợp nhà nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước của quần chúng. # Việt Nam?

a. Đại hội VI (1986) B. Đại hội VII (1991) c. Đại hội VIII (1996) d. Đại hội IX (2001)

Câu 58. Đảng cộng sản nước ta ra đời vẫn chấm dứt: A. Sự khủng hoảng rủi ro về con đường lối của CM vn b. Sự hoạt động riêng rẽ của các ách thống trị

c. Tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời d. Dứt sự kẻ thống trị của thực dân Pháp

Câu 59. Ngay từ lúc Đảng cộng sản toàn nước ra đời, Đảng đã nhắm đến mục tiêu: a. Giải phóng dân tộc bản địa

B. Giải phóng dân tộc bản địa và CNXH

c. Giải phóng dân tộc bản địa và người cày có ruộng d. Giải phóng ách thống trị và giải phóng dân tộc

Câu 60: Tính độc đáo, sáng tạo của cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là?

a. Cưng cửng lĩnh sẽ phân tích thấu đáo những mâu thuẫn cơ bản của làng hội Việt Nam, nổi lên là mâu thuẫn dân tộc.

b. Bốn tưởng chủ quản của cương cứng lĩnh là chủ quyền tự do nối liền với CNXH.

c. Xác định được tầm đặc trưng của hòa hợp cơng-nơng và vai trị chỉ huy của giai cấp công nhân.


(9)
(10)

Website HOC247 cung cấp một môi trường thiên nhiên học trực tuyến sinh động, các tiện ích thơng minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và đào tạo bởi mọi giáo viên các năm ghê nghiệm, tốt về con kiến thức trình độ chuyên môn lẫn kĩ năng sư phạm cho từ những trường Đại học và các trường chăm danh tiếng.

I.

Bạn đang xem: Trac nghiem đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Luyện Thi Online

- Luyên thi ĐH, thpt QG: Đội ngũ GV Giỏi, tởm nghiệm từ những Trường ĐH với THPT danh tiếng xây

dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, tiếng Anh, vật dụng Lý, Hóa Học với Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 cùng luyện thi vào lớp 10 siêng Toán các

trường PTNK, Chuyên hcm (LHP-TĐN-NTH-GĐ), chăm Phan Bội Châu nghệ an và những trường siêng khác thuộc TS.Trần phái nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Hạt Nhãn (Bánh Cà), Bánh Hạt Nhãn (Bánh Cà)

Khoá Học nâng cao và HSG

- Toán cải thiện THCS: cung ứng chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun giành riêng cho các em HS trung học cơ sở

lớp 6, 7, 8, 9 u ưa thích mơn Tốn trở nên tân tiến tư duy, cải thiện thành tích tiếp thu kiến thức ở trường và đạt điểm tốt
ở những kỳ thi HSG.

- tu dưỡng HSG Tốn: tu dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình học Tổ Hợp giành cho

học sinh những khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ giáo viên giàu ghê nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trằn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu lại Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn thuộc đơi HLV đạt kết quả cao HSG Quốc Gia.

III.

Xem thêm: Về Sông Ăn Cá Về Đồng Ăn Cua, Lời Bài Hát Hình Bóng Quê Nhà (Thanh Sơn)

Kênh học hành miễn phí

- HOC247 NET: website hoc miễn phí các bài học tập theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các

môn học tập với nội dung bài giảng đưa ra tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và đa dạng và xã hội hỏi đáp nhộn nhịp nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung ứng các video bài giảng, siêng đề, ôn tập, sửa bài bác tập, sửa đề thi miễn

phí trường đoản cú lớp 1 tới trường 12 toàn bộ các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.

Vững đá quý nền tảng, Khai sáng tương lai

Học các lúc, hồ hết nơi, các thiết bi – tiết kiệm chi phí 90%

Học Toán Online cùng chuyên viênTài liệu liên quan


*
Ngân hàng câu hỏi và lời giải học môn đường lối phương pháp mạng của đảng cộng sản việt 27 3 13
*
tổ chức hoạt động tự học môn con đường lối bí quyết mạng của đảng cộng sản nước ta tại trường đại học sư phạm tp.hồ chí minh 89 1 6
*
ngân hàng câu hỏi và giải đáp môn con đường lối giải pháp mạng của đảng cộng sản vn 26 6 130
*
trắc nghiệm và lời giải môn đường lối bí quyết mạng của đảng cùng sản việt nam đôi mươi 3 7
*
bộ câu hỏi môn đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản việt nam. 1 3 4
*
20 câu hỏi ôn tập môn mặt đường lối bí quyết mạng của Đảng cùng sản nước ta 59 1 1
*
THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh 13 526 0
*
Hỏi - đáp môn con đường lối bí quyết mạng của Đảng cùng sản nước ta 256 844 4
*
Tổ chức chuyển động tự học tập môn Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản vn tại ngôi trường Đại học tập Sư phạm tp.hồ chí minh 88 747 11
*
bộ 20 thắc mắc ôn tập môn con đường lối cách mạng của đảng cùng sản nước ta 15 758 1
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(740.38 KB - 10 trang) - 60 thắc mắc trắc nghiệm môn Đường lối phương pháp mạng của ĐCSVN có đáp án - Chương 1
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×