Những từ tiếng anh chỉ tính cách

     

“TIMMY hướng đến mục tiêu desgin một chương trình giảng dạy được thiêt kế dành riêng riêng cho những người đi làm cho với gần như nội dung và kỹ năng sát với môi trường công sở. Tiếp cận vụ việc theo phương thức “Learning-By-Doing” để học viên hoàn toàn có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay lập tức sau từng buổi học.”

Đăng ký kết ngay


Bạn đang xem: Những từ tiếng anh chỉ tính cách


*Xem thêm: Cách Lưu Hình Trên Facebook Về Máy Tính, 2 Cách Tải Toàn Bộ Ảnh Trên Facebook Về Máy Tính

*

*Xem thêm: Tìm Số Hoàn Hảo Từ 1 Đến N Ra Tất Cả Các Số Hoàn Hảo Từ 1 Đến N

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể thích nghi, có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: nhân từ hòa, vơi dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: sáng dạ, thông minh, cấp tốc trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ em con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có lòng tin hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo khuyết bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền đức lành, nhẹ dàng, vơi nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: hay đẹp, đẹp mắt đẽ, giỏi vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: chung thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún mình nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: tất cả trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: nên cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, do phiên bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện tại đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: tất cả trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: bạo phổi mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: muốn manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bít đậy, không cất giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, cạnh tranh gần, không toá mở

Cold /kould/: rét lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: phía nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: hiểu biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: say đắm phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ dàng chịu, dễ dàng thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, có duyên, làm cho say mê, làm xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm phúc, hay làm việc thiện, từ bỏ tâm, yêu quý người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng lớn rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: tháo mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: cởi mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tuyệt giúp đỡ

Kind /kaind/ : giỏi bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: túa vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: từ bỏ tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, to gan khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính tự chỉ tính giải pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tốt sai bảo tín đồ khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, từ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất khó khăn chịu, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: hay cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): láo lếu láo, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, lẩn thẩn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: vụng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tốt hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, chế nhạo cợt