Cách viết biên bản họp chi bộ

     

Mẫu biên bản họp chi bộ là biểu mẫu mã được lập ra nhằm ghi lại toàn cục nội dung cũng giống như những thông tin chính trong buổi họp như vị trí diễn ra cuộc họp với những hoạt động của các cơ quan cũng như chi bộ đưa ra trong cuộc họp bỏ ra bộ.

Bạn đang xem: Cách viết biên bản họp chi bộ

Nội dung vào biên bản cần được trình bày đầy đủ, chi tiết và trình bày đẹp mắt. Sau đó là nội dung cụ thể 4 mẫu mã biên bạn dạng họp bỏ ra bộ và giải pháp viết mời các bạn cùng xem thêm và mua mẫu tại đây.


ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP đưa ra BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:.....................................................

Địa điểm:.....................................................

Thành phần: ...............................................

....................................................................

Chủ tọa:........................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- triển khai cho đảng viên đóng góp đảng tổn phí tháng ....../20/........

- đưa ra bộ cử thư cam kết cuộc họp:.............................

- thông tin tình hình đảng viên của bỏ ra bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chủ yếu thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng phương diện và lý do vắng, ghi ví dụ lý vì vắng phương diện từng bạn bè vào biên bản).

- Đồng chí túng thư thông qua chương trình của cuộc họp:......

.......................................................

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi ví dụ đề mục, giỏi văn phiên bản thông tin….)

2.2. Đánh giá tình hình tiến hành Nghị quyết tháng trước (ghi rõ ràng các nội dung. Phần này bạn hữu ghi biên phiên bản nên nói túng bấn thư gửi trước 01 bạn dạng dự thảo nghị quyết nhằm ghi cho núm thể)

...........................................................

..........................................................

.......................................................

- Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM: (Bí thư đưa ra bộ Đánh giá vấn đề học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương chủng loại có việc làm núm thể, thiết thật về học tập tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, hỗ trợ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh vào thời điểm tháng sinh hoạt)

.............................................................

................................................................

- túng thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc lãnh đạo của chi bộ cùng vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ bao gồm biển pháp phát huy ưu điểm, khắc chế khuyết điểm, kịp thời phòng chặn, chống chọi với phần lớn biểu hiên quan liêu liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

.......................................................

........................................................

- Đề ra một số trong những nhiệm vụ vậy thể, thiết thực, áp lực trước mắt để thực hiên hồi tháng tới tất cả nội dung chủ thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời cắt cử nhiệm vụ ví dụ cho đảng viên thực hiện.

...................................................

...................................................

- bỏ ra bộ thảo luận, tham gia đóng góp chủ ý về các nội dung bên trên (ghi cụ thể các ý kiến đóng góp)

.....................................................

.....................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi nắm tắt ý kiến kết luận của túng bấn thư.

- chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có chủ kiến khác.

...........................................................

.........................................................

Cuộc họp hoàn thành lúc giờ, ngày.....tháng.....năm 20….... Biên bản được trải qua trước chi bộ.

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP chi BỘ THÁNG…./20…

- Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

- công ty tọa:……………………….. ( họ tên chức vụ)

- Thư ký:………………………... ( họ cùng tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

- tổng cộng đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

- Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

- Đảng viên vắng vẻ mặt:……..(vắng gồm lý do:…….., tên bạn vắng; vắng không có lý do:…….)

- nhà tọa phiên họp trải qua chương trình, văn bản phiên họp; đóng đảng phí; đề cử thư ký phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, thịnh hành văn phiên bản của Đảng cấp trên được phép phổ cập đến đảng viên (hoặc) nắm tắc tin tức thời sự (thông tin nội cỗ và sổ tay tạo ra Đảng, bởi vì Ban tứ tưởng, văn hóa Thành ủy tạo ra trong tháng) :

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

2/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nghị quyết) của bỏ ra bộ tháng vừa qua, tình trạng chính trị tư tưởng đảng viên cùng quần bọn chúng (nêu rõ khía cạnh được và chưa được, nguyên nhân,…) triển khai Dự thảo chương trình, trách nhiệm công tác tháng tới (kèm report và chương trình công tác tháng của bỏ ra bộ):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

3/ công tác làm việc tạo nguồn cùng bồi dưỡng tình cảm đảng (đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

4/ Đánh giá nhận xét cuộc vận tải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của bộ Chính trị) nay là chỉ thị 03:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

5/ luận bàn (ý con kiến phát biểu của đảng viên) đưa ra bộ:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

6/ tóm lại của nhà trì hội nghị (bí thư):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

Biểu quyết của chi bộ thông qua nghị quyết hoặc trải qua biên bản hội nghị (ghi số chủ kiến thống nhất và không thống độc nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, phần trăm 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên thiết yếu thức):

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP đưa ra BỘ THÁNG……..NĂM………..- - - -

- Địa điểm:…………………………………………………………………….

Xem thêm: Đến Một Lúc Nào Đó Bạn Chợt Nhận Ra Rằng …, Danh Ngôn, Đến Một Lúc Nào Đó Bạn Sẽ Nhận Ra Rằng

- Thời gian:……………………………………………………………………

- tổng cộng đảng viên của bỏ ra bộ………..đồng chí. Vào đó, đảng viên chủ yếu thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sống tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi địa điểm khác:………đảng viên.

- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong đó, đảng viên chủ yếu thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

- Số đảng viên vắng tanh mặt………..đồng chí.

+ gồm lý do: (ghi rõ bọn họ tên từng đồng minh và tại sao vắng mặt).

+ không tồn tại lý do: (ghi rõ bọn họ tên từng đồng minh vắng mặt không có lý do).

* công ty tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT chi BỘ

1. Túng bấn thư chi bộ tiến hành nội dung sinh hoạt đưa ra bộ.

- thông tin tình hình thời sự, thiết yếu sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị ở đại lý (ghi rõ tên các văn bản đồng minh bí thư bỏ ra bộ triển khai).

- Đánh giá tình hình các mặt công tác làm việc tháng trước về thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị và những nội dung về công tác xây dựng Đảng, những bài toán làm được, không làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cùng quần chúng cơ quan, solo vị… (ghi cụ thể sự review tình hình của chi ủy mà bạn bè bí thư trình bày).

- Dự con kiến chương trình công tác tháng cho tới (trong tháng), về triển khai nhiệm vụ bao gồm trị và những nội dung về công tác làm việc xây dựng Đảng.

2. Bỏ ra bộ thảo luận

a. Về review tình hình tiến hành nhiệm vụ công tác tháng trước; tình trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên với quần bọn chúng trong cơ quan, 1-1 vị…

b. Gia nhập ý kiến bổ sung cập nhật nội dung chương trình công tác làm việc tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Phần nhiều kiến nghị, khuyến nghị với cung cấp trên.

Ý loài kiến đồng chí…………………………………………………………

Ý loài kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của nhà tọa

a. Về tấn công giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những vấn đề làm được, những việc chưa làm cho được, nguyên nhân, trách nhiệm của đưa ra ủy, đảng viên; đầy đủ vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

b. Kết luận nội dung chương trình công tác làm việc tháng tới của đưa ra bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng quá trình cụ thể để tổ chức triển khai (ghi rõ bọn họ tên đảng viên, chức vụ, trọng trách được phân công).

c. Kết luận những kiến nghị khuyến cáo với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA đưa ra BỘ:

1. Nhà tọa kết luận chấm dứt nếu có ý kiến bổ sung cập nhật cho tóm lại thư ký buộc phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, nhà tọa bắt tắt ý kiến bổ sung sau đó rước biểu quyết của đưa ra bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với những nội dung sinh hoạt bỏ ra bộ cần phải ra nghị quyết thì chủ nhân trì hội nghị thông tin nội dung nghị quyết tiếp đến lấy chủ ý của đảng viên. Khi hết ý kiến thì công ty tọa nêu cầm tắt phần bổ sung, kế tiếp lấy biểu quyết của chi bộ.

+ toàn bô đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ tổng số đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý con kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

- Thư ký ghi nắm thể, chính xác diễn biến đổi của cuộc họp, đồ vật tự với họ tên đảng viên tuyên bố ý kiến, nội dung phát biểu của từng đồng chí; những vụ việc nhất trí, không độc nhất vô nhị trí với kiến nghị, ý kiến kết luận của công ty tọa.

- chấm dứt sinh hoạt bỏ ra bộ, thư ký đề nghị đọc toàn văn biên bạn dạng để đảng viên liên tục tham gia chủ ý bổ sung, ghi chép không thiếu phản ánh đúng tinh thần, câu chữ đã đặt ra trong buổi sinh hoạt bỏ ra bộ.

- chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bạn dạng ghi chép ngôn từ sinh hoạt đưa ra bộ còn sự việc gì không nên sót về chuyên môn yêu mong thư cam kết chỉnh sửa, kế tiếp chủ tọa, thư ký mới ký vào biên phiên bản sinh hoạt chi bộ.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm……

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ họ tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP bỏ ra BỘ THÁNG .. NĂM 20...

Chi bộ họp ngày .... Tháng.... Năm 20......

Tại địa điểm: ngôi trường ...........................................................

Tổng số đảng viên của bỏ ra bộ: .... đ/c, chủ yếu thức: ....đ/c; dự bị: ... đ/c.

Số đảng viên có mặt: thiết yếu thức: .... đ/c, dự bị: ........đ/c.

Số vắng ngắt mặt: ........... đ/c.

Số đảng viên được miễn nghỉ ngơi đảng: ......... đ/c.

Số đảng viên có giấy trình làng tạm thời đi vị trí khác: ............. đ/c.

Số đảng viên đi làm ăn xa: ................. đ/c.

Chủ tọa: ......................, chức vụ: bí thư bỏ ra bộ

Thư ký: ..........................................................

I. NỘI DUNG SINH HOẠT chi BỘ:

1. Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ:

1.1. Sống về văn bản học tập và tuân theo tấm gương đạo đức HCM:

- Đ/c BTCB xúc tiến kế hoạch hạn chế và khắc phục khuyết điểm, vĩnh cửu của chi bộ sau kiểm điểm. Chỉ huy từng cá thể đảng viên gây ra kế hoạch xung khắc phục.

1.2. Tin tức thời sự và thông dụng các văn bạn dạng cấp trên:

- Đ/c BTCB thông tin tình hình địa phương, tình hình hoạt động vui chơi của ngành, của nhà trường.

1.3. Đánh giá vận động tháng 01/20......:

* việc lãnh đạo công tác làm việc chính trị tứ tưởng:

- đưa ra bộ lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Đảng viên tham gia lớp học tập Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) với Hội nghị thực thi chuyên đề năm 20...... đầy đủ, nghiêm túc.

- Lãnh lãnh đạo cơ quan desgin nội dung, kế hoạch tiến hành công tác sẵn sàng cho đầu năm mới Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo an toàn quy định.

- Đã tăng cường hơn công tác nắm bắt dư luận buôn bản hội để lý thuyết công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng được cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đưa ra bộ và cơ quan trường học.

* Lãnh đạo công tác làm việc chuyên môn:

- thực hiện lãnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng trường học tiến hành công tác chăm môn đảm bảo an toàn theo yêu cầu, trọng trách công tác. Triệu tập việc chất vấn định kỳ cuối HKI, vào lịch trình HKII và xây dựng những giải pháp cải thiện chất lượng giảng dạy, giáo dục đào tạo trong từng đơn vị.

- tiếp tục lãnh, chỉ đạo các trường học thực hiện xây dựng công tác ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục trong mùa Tết 20.......

- Lãnh, lãnh đạo các trường tham gia không hề thiếu các hội thi của ngành, của địa phương tổ chức.

* Lãnh đạo công tác làm việc xây dựng Đảng, xây dựng những đoàn thể:

- Đảng viên nhà động, tích cực và lành mạnh trong thâm nhập học tập nghị quyết và họp báo hội nghị quán triệt chuyên đề năm 20.......

- Tập thể chi bộ đã triển khai kế hoạch tương khắc phục các khuyết điểm, trường thọ sau kiểm điểm năm 20......

- đưa ra bộ liên tiếp lãnh đạo những đoàn thể phát huy trách nhiệm trong công tác. Vai trò của Công đoàn được thể hiện rõ rệt trong câu hỏi xây dựng khối liên kết và quy tụ sức mạnh tập thể.

- tổ chức Đoàn, Đội quan tâm trong các trào lưu ngoại khóa.

* Lãnh đạo các công tác khác:

- triển khai đầy lãnh đạo các đơn vị tham gia vồ cập công tác giáo dục và công tác kết hợp dở địa phương.

1.4. Dự con kiến chương trình công tác làm việc tháng 02/20......:

- Điều chỉnh planer học tập và làm theo gương bác bỏ chuyên đề năm 20....... Tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo nhân kỉ niệm ngày ra đời Đảng CSVN 3/2 và mừng đầu năm Mậu Tuất.

- Lãnh, chỉ huy tập thể đưa ra bộ với từng cá thể đảng viên thường xuyên thực hiện gấp rút việc xung khắc phục phần đông khuyết điểm, lâu dài được đã cho thấy sau kiểm điểm năm 20......

- Lãnh đạo những trường phân phát huy kết quả trong công tác làm việc chuyên môn, tích cực thay đổi PPDH để nâng cao chất lượng giáo dục toàn vẹn HS.

- liên tiếp việc lý giải kê khai lí lịch đối tượng Đảng. Triển khai thu, nộp Đảng giá thành kịp thời, đúng quy định. Tích cực và lành mạnh trong đóng góp góp chủ ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng những cấp.

- Đảng viên tăng tốc việc sinh hoạt ở địa điểm cư trú.

2. Chi bộ thảo luận:

2.1. Về review tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước:

- các đ/c trong bỏ ra bộ trọn vẹn thống nhất theo nội dung đã tấn công giá.

2.2. Về nội dung công tác tháng tới:

- các đ/c trong chi bộ cơ phiên bản thống duy nhất theo ngôn từ dự thảo.

- Đ/c Hoa bổ sung: chi bộ, bên trường tăng tốc công tác chỉ đạo trực đảm bảo an toàn trong thời gian Tết Mậu Tuất để đảm bảo ANTT cho các trường học.

3. Kết luận của chủ tọa:

Đ/c túng bấn thư bỏ ra bộ ghi dấn và bổ sung cập nhật ý loài kiến của đ/c Hoa vào chương trình công tác tháng 02/20.......

Xem thêm: Cách Viết Cv Xin Việc Ngành Xây Dựng “Đẹp, Mẫu Cv Xin Việc Kỹ Sư Xây Dựng

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN:

Đ/c BTCB chốt lại những nội dung chủ yếu cần thực hiện vào thời điểm tháng .../20...... Với lấy biểu quyết thống duy nhất trong toàn bộ chi bộ. 100% đảng viên trong đưa ra bộ sẽ biểu quyết đồng ý các nội dung trong kết luận.